INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V těchto Informací o zpracování osobních údajů najdete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, využijete-li našich služeb a také o Vašich právech týkajících se tohoto zpracování.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost OMLUX REALITY, s.r.o., Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava – Lhotka, IČ: 29442907, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 53547 kontaktní e-mailová adresa: info@golfparklhotka.cz, web: http://www.golfparklhotka.cz/ je provozovatelem GOLF PARK Lhotka, který se nachází v Ostravě – Lhotce, Kamínky 435/8.

Společnost OMLUX REALITY, s.r.o., Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava – Lhotka, IČ: 29442907 je tedy správcem Vašich osobních údajů, které nám svěřujete, pokud jste se zaregistrovali za účelem pořízení Permanentky či Karty Partner, pokud jste odběratelem novinek, účastníte se našich soutěží či turnajů, nebo jste návštěvníkem sportovního areálu GOLF PARK Lhotka.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY JEJICH ZPRACOVÁNÍ

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami svěříte a které jsou pro jednotlivé účely zpracování nezbytné.

Registrace do programu Karty Partner a Permanentka

Vyplněním registračního v souvislosti s vydáním Permanentky či Karty Partner (dále též jen „Karty“) se stáváte členem programu Výhod a slev.

K založení a správě Vašeho účtu ke Kartě nezbytně potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa, datum narození.

Účelem zpracování uvedených osobních údajů je vedení evidence Karet a identifikace vlastníka těchto vydaných Karet. Veškeré tyto osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění zákonných povinností, přinejmenším po dobu platnosti  Vaší Karty. Nenastanou-li nejpozději do tří let po uplynutí doby uvedené v předchozí větě důvody dále zpracovávat Vaše osobní údaje, vyřadíme Vaše osobní údaje z evidence.

Pokud vznesete námitku proti evidenci Karet, nebude vaše další účast v programu Výhod a slev nadále možná

Soutěže a turnaje

K Vaší účasti na turnaji nezbytně potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození a e-mailová adresa. Současně je z důvodu informování o případných změnách a aktualitách v souvislosti s pořádáním turnaje či soutěže vhodné, abyste nám poskytli své telefonní číslo.

Účelem zpracování uvedených osobních údajů je realizace soutěží a turnajů pořádaných ve sportovním areálu GOLF PARK Lhotka. Účast v soutěžích a turnajích umožní účastníkům soutěží v případě výhry obdržet ceny, které zpravidla poskytují partneři programu. V případě účasti na turnaji akceptuje účastník, že je zveřejněno jeho jméno a příjmení pro účely vedení seznamu účastníků soutěže či turnaje a rovněž výsledkové listiny. Současně účastník turnaje účastí na turnaji uděluje souhlas s pořízením fotografií z turnaje a jejich zveřejněním na webových stránkách či sociálních sítích GOLF PARK Lhotka.

Zasílání informačních e-mailů

V případě, že hodláte být informování o novinkách, pořádaných akcích, nabídkách služeb a dalších reklamních a propagačních akcích v GOLF PARK Lhotka formou zasílání informačních emailů nezbytně potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mailová adresa.

Odběr veškerých našich informačních e-mailů můžete kdykoli ukončit stisknutím odhlašovacího tlačítka v každém zaslaném e-mailu.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Přijali jsme a udržujeme veškerá dostupná technická a organizační opatření, která zamezují náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

Ujišťujeme Vás, že všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje, či by je zpracovávat mohli, jsou vázáni mlčenlivostí o těchto osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po nezbytně nutnou dobu.

Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně s výjimkou naší zákonné povinnosti.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou.
 • Právo na přístup k Vašim osobním údajům, kdy nás můžete vyzvat a my Vám ve lhůtě 30 dnů sdělíme, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, z jakého důvodu a po jakou dobu.
 • Právo na opravu, doplnění a změnu osobních údajů pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou z jakéhokoliv důvodu neaktuální či neúplné.
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme nepřesné údaje či je nezpracováváme korektně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
 • Právo na přenositelnost, pokud byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému, můžete využít své a my Vám údaje ve lhůtě 30 dnů dodáme ve strojově čitelné podobě.
 • Právo na výmaz (někdy označované jako právo být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré Vaše osobní údaje od sebe, ze svých systémů a záloh i ze systémů našich zpracovatelů. Na zajištění realizace Vašeho práva na výmaz potřebujeme alespoň 30 dnů. Vaším právem na výmaz není dotčena naše zákonná povinnost některé osobní údaje uchovávat po dobu stanovenou právními předpisy.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. V takovém případě budeme velice rádi, když se nejdříve obrátíte na nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.
 • Dobrovolnost, neboť poskytnutí veškerých osobních údajů je dobrovolné.

 

V případě jakýchkoliv dotazů, či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělených Vámi naší Společnosti, můžete nás kontaktovat:

 • zasláním emailu na info@golfparklhotka.cz
 • na tel. čísle: +420 775 775 126
 • osobně nebo poštou na adrese: OMLUX REALITY, s.r.o., Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava – Lhotka či přímo na provozovně GOLF PARK Lhotka, Kamínky 435/8, 725 28 Ostrava – Lhotka

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. května 2018.