Golf Park Lhotka je zázemím pro špičkový trénink zkušených hráčů, golfové soustředění dětí, kurzy jednotlivců i skupin, firemní teambuildingové akce s golfem nebo jen příjemným prostředím pro zábavné odpoledne s rodinou v krásném prostředí.

Pokud nemáte vlastní hole, rádi vám je zapůjčíme.

 

Driving range

 • cvičná louka se dvěma různými odpališti pro dlouhou (D1) a krátkou (D2) hru
 • dohromady 34 odpalových postů s automatickým podavačem míčů
 • možný dohled trenéra v rámci bezplatných služeb našeho areálu
 • neomezený čas na odpališti
 • není vyžadován dress code
 • délka dopadové plochy 250 metrů

 

 

Chipping green

 • cvičný green pro nácvik krátkých ran pro přiblížení se k jamce
 • speciálně modelovaný terén v okolí greenu se dvěma greenovými bunkry
 • možný dohled trenéra v rámci bezplatných služeb našeho areálu
 • není vyžadován dress code
 • hra vlastními míčky, možnost zapůjčení míčků 

Putting green

 • cvičné jamkoviště až s 9 jamkami
 • trénink finálních ran pro dopravení míčku do jamky
 • nácvik techniky i psychické odolnosti
 • možný dohled trenéra v rámci bezplatných služeb našeho areálu
 • není vyžadován dress code
 • hra vlastními míčky, možnost zapůjčení míčků

 

 

Program pro děti.

Akademie a prázdninové kempy

AKADEMIE - jarní a podzimní část

Již od roku 2018 pod vedením trenérů, učíme děti základy golfu.

Výuka golfu je ZDARMA, a je určena pro děti ve věku 5 až 15 let. Zájemci přihlašují své dítě dle rozpisu tréninků a věkových kategorií.

VÍCE INFO – ročník 2020  // ZDE //

Sponzorem tohoto projektu je společnost OMLUX s.r.o., která hradí dětem zapůjčení holí, míčků, přístup na tréninkové plochy a výuku trenéra.

 

PRÁZDNINOVÉ KEMPY

Pro děti pořádáme týdenní příměstské kempy. 

Program je veden našimi trenéry dětské golfové akademie. Výuka golfu je určena jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé. Začátečníci se seznámi s pravidly a základy golfu, vyzkouší si jednotlivé techniky krátké a dlouhé hry. Pro děti je připravené zázemí našeho sportovního areálu, včetně stravování v restauraci.

VÍCE INFO prázdninové kempy 2020 // ZDE //

 

SNAG golf pro nejmenší

SNAG je komplexní tréninkový systém, který byl vytvořen pro nejmenší děti. Obsahuje všechny elementy golfové hry ve zjednodušené a dobře srozumitelné formě. Děti trénují se speciálně navrženým pestrým golfovým náčiním. Nabízejí širokou škálu možností, jak učit golf zábavně a prospěšně pro učitele i studenty. Mohou jej využívat i dospělí.

 

 

Připravujeme!

Veřejné 6-ti jamkové hřiště.

 

 

 

Provozní řád areálu Golf park Lhotka

I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Návštěvník je povinen seznámit se s provozním řádem areálu Golf Park Lhotka (dále jen GPL) a tento během svojí návštěvy dodržovat.

2. Návštěvníci jsou povinni na všech sportovištích (driving range, cvičné greeny i bunkery) dodržovat zásady bezpečnosti a neohrožovat žádným způsobem ostatní návštěvníky.

3. Návštěvník je povinen dodržovat provozní pokyny trenéra ve službě a dalšího personálu areálu.

4. Vstup na jednotlivá sportoviště je povolen pouze hráčům, po zaplacení vstupného.

5. Je zakázáno vynášení cvičných míčů z areálu, včetně jejich odkládání mezi osobní věci (do bagu, automobilu, skříňky, apod.)

6. Do areálu nemají přístup osoby pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

7. Vstup na všechna sportoviště s kočárkem a s dětmi do 4 let je pouze na vlastní nebezpečí.

8. Děti mladší 12ti let mají vstup povolen pouze v doprovodu a pod dohledem zodpovědné osoby, která je zodpovědná za jejich bez pečnost a také za to, že děti nebudou žádným způsobem rušit ostatní hráče.

9. V areálu GPL je zákaz volného pobíhání psů. Každý majitel je povinen si po svém psu uklidit.

10. Návštěvníkům golfového areálu není povolen vstup na sportoviště v nevhodném oblečení (např. v nátělníku, svlečený do půl těla, v trenýrkách nebo plavkách) a v nevhodné obuvi (s kovovými hroty, hrubým vzorem na podrážce nebo ostrými hranami, podpatky, apod.).

11. Návštěvník plně zodpovídá za jím způsobené škody na zdraví či majetku v areálu nebo jeho okolí.

12. Kouření je povoleno jen na vyhrazených místech v areálu.

13. Návštěvník je povinen udržovat ve všech prostorách areálu GPL pořádek, nezanechávat odpadky, prázdné košíky je nutné po sobě vracet zpět na stanovená místa.

14. Návštěvníci jsou povinni dodržovat klid v celém areálu GPL, a to obzvláště v prostorách určených pro hru a trénink či v jejich blízkosti.

15. Vulgární chování vůči zaměstnancům GPL (např. trenér ve službě, recepční) je považováno za hrubé porušení Provozního řádu areálu.

16. Trenér ve službě či jiný oprávněný personál GPL má právo okamžitě vykázat z areálu návštěvníka, který závažně porušil Provozní řád, a to zejména v těchto případech:

 • hráč nemá zaplacené vstupné nebo tréninkové míče,
 • hráč odcizil tréninkové míče,
 • hráč svým chováním ohrožuje zdraví ostatních osob,
 • hráč poškozuje areál či jeho zařízení.

17. Návštěvníkovi, který opakovaně nerespektuje Provozní řád areálu, může být zamezen budoucí přístup do areálu Golf Parku Lhotka.

18. V areálu GPL jsou instalovány bezpečnostní kamery. Jejich užití je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000Sb.

19. V areálu Golf Parku Lhotka je umožněno bezplatné parkování s dopravními prostředky na nehlídaném parkovišti, avšak za event. škody vzniklé na vozidlech či věcech v nich umístěných v souladu s právním výkladem § 435 a násl. obč. Golf Park Lhotka neodpovídá. Proto návštěvníky žádáme, aby si v rámci prevenční povinnosti dle § 415 obč. zák. svá vozidla vždy řádně uzamkli a nenechávali žádné věci, resp. cennosti, na viditelných místech ve vozidle. Parkoviště je pod dohledem kamerového systému.

20. Každý návštěvník areálu uděluje souhlas s tím, že fotografie, filmy nebo videozáznamy s jeho osobou, smějí být pořízeny a užity, a to bez peněžité náhrady.

21. V prostorách kavárny GPL je zakázáno vnášet a konzumovat vlastní jídlo a nápoje.

II. DRIVING RANGE A OSTATNÍ TRÉNINKOVÉ PROSTORY

1. Je zakázáno, na prvním odpališti, odpalovat úmyslně míče směrem do lesa po pravé straně, sloupů elektrického vedení a směrem doleva na druhé odpaliště. Na druhém odpališti, je zakázáno úmyslně odpalovat míče směrem na vpravo na první odpaliště, do levého lesíka a do sloupů elektrického vedení.

2. Odpaliště vyhrazená pro trenéry je možné používat pouze tehdy, když jsou volná (po příchodu trenéra je hráč uvolní).

3. Odpalování z travnatých odpališť driving range je umožněno pouze hráčům s hendikepem 36 a nižším, a to pouze z vymezeného prostoru.

4. Prodej posledních poukazů na míčky končí 20 min. před koncem provozní doby.

5. Tréninkové míče použité na driving range není možné zpětně sbírat a používat pro další hru. Porušení tohoto zákazu je považováno za hrubé porušení provozního řádu a je důvodem pro vykázání z areálu.

6. Hráči jsou vždy povinni po sobě uhrabat cvičný bunker.

7. Na putting greenu je přísný zákaz chippování.

8. Je zakázáno pohybovat se po cvičných greenech v nevhodné obuvi a to s kovovými hroty, hrubým vzorem na podrážce nebo ostrými hranami, podpatky, apod.

III. ADVENTURE GOLF

1. Na hrací ploše se nachází 18 drah s jamkami. Hráči jsou povinni dodržovat pořadí jednotlivých drah od 1 do 18. Pokud se skupiny hráčů sejdou u jedné jamky, je možno po dohodě s druhou skupinou jamku přeskočit a vrátit se k ní později.

2. Dráhy adventure golfu jsou pokryté umělou trávou, po které mají hráči dovoleno chodit.  Prosíme, vstupujte na dráhu pouze v čisté obuvi.

3. Pohyb po celém areálu minigolfu je na vlastní nebezpečí.

4. Na hřišti je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené dráhy.

5. Vstup na hrací plochu je povolen hráčům od 3 let. Děti do 110 cm smí na hřiště vstupovat pouze v doprovodu dospělé osoby. V průběhu celé hry rodiče za své děti plně zodpovídají.

6. Na hřiště je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu.

7. Hráči jsou povinni dodržovat pravidla a dbát zvýšené opatrnosti. S holí zacházejte obezřetně a mějte své údery vždy pod kontrolou, abyste neohrožovali ostatní hráče.

8. V případě porušení provozního řádu, si provozovatel vyhrazuje právo ukončit předčasně hru bez nároku na vrácení vstupného.

9. Doklad o zaplacení vstupného je hráč povinen mít na viditelném místě nebo na vyžádání předložit zaměstnanci areálu Golf Park Lhotka.

 

Děkujeme, že respektujete tato pravidla.

Provozovatel areálu Golf Park Lhotka.

 

Plán areálu

Legenda

C – přístupová cesta

A – Adventure golf

O – obratiště

K – klubovna, restaurace s terasou

B – bunker

CH – chipping green

P – putting green

D1, D2 – driving range (odpaliště)

P – parkoviště